ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Mits anders overeengekomen, zijn enkel de algemene verkoopsvoorwaarden van het huidige document van toepassing.

2. De prijzen van Raf-service zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief btw. Elke verhoging van de BTW of een nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van bestelling en het tijdstip van levering, komt voor rekening van de klant.

3. De prijzen van Raf-service zijn uitsluitend bedoeld voor de levering van diensten beschreven in de speciale voorwaarden met uitsluiting van alle andere werken en diensten. Als deze door de klant worden besteld, worden deze naast de prijs in de speciale voorwaarden in rekening gebracht.

4. De verplaatsing is hoe dan ook verschuldigd, zelfs voor een offerte of zonder tussenkomst of annulering door de klant vanaf 30 minuten na het verzoek om in te grijpen in het kader van een verzoek om uitdrukkelijk in te grijpen om dezelfde dag in te grijpen aanvraag.

5. Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zijn de vermelde goederen en diensten op huidige document ter plaatse contant te betalen.

6. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 1 procent per maand.

7. Schadebeding: In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal de hoofdsom worden vermeerderd met 15 procent + btw, met een minimum van 50,00 EUR + btw ten titel van schadebeding.

8. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle verschuldigde bedragen tot gevolg, welke ook de vooraf overeengekomen betalingsfaciliteiten waren.

9. In geval een betalingsherinnering is verstuurd, zal de hoofdsom van de factuur verhoogd worden met 15,00 EUR + btw als kosten voor herinnering.

10. De klant erkent conform artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek dat alle goederen onze eigendom blijven tot volledige betaling van de aangerekende prijs, de intresten en eventuele kosten.

11. Elke bestelling en/of telefonische bestelling voor depannage , betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

12. De leveringstermijnen en aankomsttijden van de techniekers worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit schriftelijk overeengekomen werd of er een afspraak vastgelegd werd. Vertraging van de aankomsttijdstip van de technieker bij depannage of de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de depannage, bestelling of overeenkomst.depannage, bestelling of overeenkomst.

13. Elke demontage wordt uitgevoerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. De klant verzekert de risico’s van de configuratie van de gebouwen en de naleving van de bestaande normen zonder de verantwoordelijkheid van Raf-service of haar personeel dat op welke manier dan ook en om welke reden dan ook is betrokken.

13.1 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor roetschade als er geen specifieke fout aan ons kan worden toegeschreven.

14. Indien de klant, de telefonisch geplaatste bestelling voor depannage verbreekt of annuleert of indien deze door zijn toedoen geen doorgang kan vinden of de reden van depannage opgelost is, na dat de technieker op het door de klant opgegeven adres is toegekomen, is de klant ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 125,00 EUR.

15. Overuren: De maximale werktijd bij een depannage / interventie bedraagt 30min, ingaand vanaf de aankomst van de technieker op het aangegeven adres/plaats tot het verlaten van deze plaats. Indien de werktijd bij depannage / interventie langer duurt dan de aangegeven 30min , zal de hoofdsom vermeerderd worden met € 98.00 + BTW. Om de 30min zal dit bedrag + BTW opnieuw aangerekend worden ten titel van “Overuren”.

16. Elk uur en kwartier is verschuldigd. Een prijsverhoging van 50% zal worden toegepast voor de diensten uitgevoerd tussen 18H en 22H, en voor 100% voor diensten uitgevoerd in week van 22H met 6H, weekends, feestdagen en wettelijke feestdagen

17. KB1 art. 20 “BTW te voldoen door medecontractant”. De klant verklaart dat hij btw-plichtig is en periodieke btw-aangifte indient, indien hij zijn ondernemingsnummer opgeeft (In te vullen op de keerzijde bij ‘klantgegevens’).

18. Alle geschillen zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Prijzen:

Verplaatsing van maandag tot vrijdag van 06:00 tot 18:00: € 45

Verplaatsing van maandag tot vrijdag van 18:00 tot 22:00: € 67,5

Verplaatsing nacht van 22:00 tot 06:00 : € 90

Verplaatsing weekends en feestdagen: € 90

Interventie:  Afspraak op dezelfde dag: 85 € ( toeslag van 50% geldig van 18:00 tot 22:00, toeslag van 100% geldig vanaf 22:00, zon- en feestdagen)

Eerste uur interventie vanaf € 86

* Mogelijkheid van verhoging: bij dringende diensten, aantal techniekers ter plaatse.

Ontstopping met machine: € 239

Kabel in leiding per meter : € 36

Ontstopping met de hand: € 189

Boren/frezen/slijpen: € 49

Opsporing lekkage/probleem : € 175

Overuren ( 30 min): € 98

Schoonmaken van riool en pijpleidingen: € 189

Vervanging boiler: vanaf 850 €

Ketel vervanging: vanaf 850 €